یکی از راه‌‌های فرار از زندگی، بازی کردن است. این چیزی است که مردم هزاران سال پیش فکر می‌کردند. این روزها تمام زندگی به یک بازی تبدیل شده است. در این...