تغییر سیستم پاداش مغز

به تازگی متوجه شدم مشکل جدی در زندگی دارم: سیستم پاداش مغز من آنطور که من دوست دارم کار نمی‌کند. یعنی مغز من با چیزهایی که از نظر من مورد تایید نیست،...

همین طوری ها