استفاده اشتباه از انسان خردمند

نوشتم که فقط نوشته باشم، بخوان اگر فقط می‌خواهی بخوانی. احتمالا نزدیک صبح است. در حالی که Mouse روی کتاب «انسان خردمند» است دنبال کار می‌گردم. در کتاب...

همین طوری ها