استفاده اشتباه از انسان خردمند

نوشتم که فقط نوشته باشم، بخوان اگر فقط می‌خواهی بخوانی. احتمالا نزدیک صبح است. در حالی که Mouse روی کتاب «انسان خردمند» است دنبال کار می‌گردم. در کتاب...

همین طوری ها

برای مرگ بهرنگ

متاسفم که نمی‌توانم زمان را همچون یک دره پایین بروم یا مثل یک کوه بالا برومتا تو را آنجا ببینمکه خوشحال هستی و شاید ناراحت یا بی‌حوصله،با تمام صفت‌های یک...

ساعتی که با ما خوب تا کرد

اولین روز بهار بعد از مادربزرگ بود. کمی از درخت‌های حیاط خانه مادربزگ دلخور بودم که چرا بدون او شکوفه دادند. البته درخت‌ها گفتند بله، چنین است رسم...

راه حل ترک اعتیاد به پورن

راه حل ترک اعتیاد به پورن

رک اعتیاد به پورن کار ساده‌ای نیست. اما چهار قدم هست که می‌تونه به ترک پورن کمک کنه. قدم‌ها ساده هستند. اما عملی کردنشون اونقدر که فکر می‌کنید ساده نیست. به هر حال اکه می‌خواید اعتیاد به پورنوگرافی رو ترک کنید، بنظرم این قدم‌ها به دردتون می‌خوره.

پیر شدم و نرسیدم

پیر شدم و نرسیدم

دارم به سی سالگی نزدیک می‌شوم و هنوز به جایی که بقیه رسیده‌اند، نرسیده‌ام! پیر شدم و نرسیدم. آیا من هم باید به همان جا برسم؟