درباره بازاریابی محتوا

همینطوری‌ نوشته‌های من

برای مرگ بهرنگ

متاسفم که نمی‌توانم زمان را همچون یک دره پایین بروم یا مثل یک کوه بالا برومتا تو را آنجا ببینمکه خوشحال هستی و شاید ناراحت یا بی‌حوصله،با تمام صفت‌های یک انسان که می‌شناسم.من در زمان به جلو خواهم رفتو تو در حجمی از زمان زنده خواهی بودو من نخواهم توانست زمان را همچون یک دره پایین بروم یا مثل یک کوه بالا بروم تا دوباره بنشینیم. هیچ حرفی نزنیم فقط...

ساعتی که با ما خوب تا کرد

اولین روز بهار بعد از مادربزرگ بود. کمی از درخت‌های حیاط خانه مادربزگ دلخور بودم که چرا بدون او شکوفه دادند. البته درخت‌ها گفتند بله، چنین است رسم روزگار. فهمیدم آدم‌ها وقتی می‌میرند فقط خودشان را با خودشان نمی‌برند. مثلا یکهو می‌فهمی وقتی مادربزرگ نیست، دیگر سطل آشغال خانه مادربزرگ کیسه ندارد، آن هم سطل آشغالی که هیچوقت خالی نبود. بعد شروع...

اگه توی بازاریابی محتوا کمک می‌خوای به من بگو چی نیاز داری تا بهترین راه حلو پیشنهاد بدم.

درباره توسعه کسب و کارها

کارآفرین نشو

کارآفرین نشو

کارآفرین نشو چون فیلیپ نایت، بنیانگذار نایکی، بعد از شروع کار سخت و هر روزه در نهایت در پایان سال دهم تازه مشکل مالی در زندگی شخصی نداشت. نه اینکه پولدار...