باطن: ندیدن آسان‌تر از تار دیدن

 
 
آیا آنقدر یاد گرفته‌ام که بگویم هیچ چیز آن طوری نیست که می‌بینم، می‌شنوم و لمس می‌کنم؟!
و هیچ چیز آن طوری نیست که فکر می‌کنم و حتی آن طوری نیست که با تمام وجود حس می‌کنم؟!
همیشه فکر می‌کردم یاد خواهم گرفت

بیشتر بخوانید